Erudio není jenom hlídání dětí

Osobní rozvoj
v centrech aktivit


Celodenní program v Erudiu se skládá jak ze skupinových, tak individuálních činností. Den začíná povídáním v kruhu (na koberci), ve kterém si děti vzájemně sdělí své zážitky či pocity a seznámí se s plány na nový den. Hlavním cílem těchto ranních kruhů je, aby se děti naučily správně vyjadřovat, vybírat, jaké informace jsou podstatné, rozvíjet slovní zásobu, ale také naslouchat druhému člověku a následně všechny informace vstřebat. Na rozdíl od většiny běžných školek, je herna v Erudiu rozdělena do tzv. center aktivit, kde se odehrávají individuální aktivity. Děti si samy vyberou, ve kterém centru chtějí trávit čas. Vybranou činnost však musí dokončit a také si po sobě uklidit. Tento přístup vychází právě z pedagogického směru Začít spolu, který vede děti k zodpovědnosti za vlastní rozhodnutí.

Zapojíme celou
rodinu


Každý den se pro cílené činnosti s pedagogy otevírají tři centra, ze kterých si děti vybírají. Aktivita v jednotlivých centrech je zaměřena k danému měsíčnímu tématu a je koncipována tak, aby si děti osvojily různé dovednosti nutné pro další vývoj. Každé dítě si vybírá, do kterého centra jaký den půjde, ale zároveň pedagogové dohlížejí na to, aby v průběhu týdne vystřídalo všechna centra, která jsou k dispozici. V každém centru děti plní zadané úkoly – některé samostatně, jiné skupinově, ale vždy svým tempem a vlastním způsobem. Pedagog je přitom vede, pomáhá jim a zároveň dohlíží na jejich bezpečnost. Do všech center jsou zváni i rodiče dětí, kteří se mohou kdykoliv zúčastnit výuky a pozorovat pokroky svého dítka, sledovat jeho reakce na okolí a citlivě vnímat rozvoj jeho osobnosti.

Zdravý životní styl v Erudiu

Zelenina a ovoce jsou významnou součástí zdravé stravy. Současně jsou vnímané jako dary přírody. Plody, které nám dávají stromy a země. Právě na základě tohoto přirozeného vztahu jsou založeny postavičky, které provázejí děti celým Erudiem. Jsou to ochránci jejich osobních věcí, představují grafickou zkratku, která usnadňuje orientaci po centrech aktivit, ale i zábavní virtuální kamarádi, kteří vtahují do programu. Děti se s postavičkami ovocínkových a zeleninkových setkají jak v obrázcích na stěnách, tak při prožívání společných dobrodružství. S ovocem a zeleninou se děti budou hojně setkávat také v jejich jídelníčku, protože na zdravou a vyváženou stravu klademe v Erudiu velký důraz.

Rodinka Ovocínkových

Rodinka Ovocínkových

Rodinka Zeleninkových

Rodinka Zeleninkových

Jak vypadá den v Erudiu?

V našem prvním ukázkovém dni se děti dozví spoustu pravdy o přírodě.
Druhý modelový den naváže na včerejší téma zvířátky v lesní říši.
Třetí ukázka běžného dne v Erudiu představuje téma třídění odpadu.

Centra aktivit

CENTRUM DÍLNA

Toto centrum je vybaveno pomůckami a nástroji, se kterými se děti mohou reálně setkat v dílnách svých domovů, jako jsou např. hoblík, kladívko, pilka, připínáčky, svorky, hřebíky, smirkový papír, odřezky z nejrůznějších materiálů, plastové lahve, korek, kartonový papír, lepenka, polystyren, drátky, nůžky, lepidla, laky, stužky, bavlnky, vlna, vata, látky, špejle apod.

CENTRUM DOMÁCNOST
CENTRUM KOSTEK
CENTRUM KNIHY A PÍSMENA
CENTRUM POKUSŮ A OBJEVŮ
CENTRUM PÍSKU A VODY
CENTRUM STOLNÍ HRY
CENTRUM ATELIÉR
CENTRUM DRAMATIKY
CENTRUM HUDBY
CENTRUM VOLNÉ HRY
ZAHRADA

Naše kroužky

ROZVOJ ŘEČI
„La ma da ba pozpátku, povím ti i pohádku!"
Pro vývoj řeči je nejdůležitější období od narození po nástup do školy. V této době se řeč přirozeně vyvíjí a automaticky se upevňují nové návyky. Logopedická prevence je zaměřena především na gymnastiku mluvidel, dechová cvičení, sluchové hry, rytmizaci slov, rozšiřování slovní zásoby, rozvoj zrakové orientace, sluchové a zrakové paměti. Nejde o nápravu řeči, ale o rozvoj komunikačních schopností.
DRAMATICKÝ KROUŽEK
HUDEBNĚ-POHYBOVÝ KROUŽEK
CHYSTÁME SE DO ŠKOLY