Erudio není jenom hlídání dětí

Osobní rozvoj
v centrech aktivit


Celodenní program v Erudiu se skládá jak ze skupinových, tak individuálních činností. Den začíná povídáním v kruhu (na koberci), ve kterém si děti vzájemně sdělí své zážitky či pocity a seznámí se s plány na nový den. Hlavním cílem těchto ranních kruhů je, aby se děti naučily správně vyjadřovat, vybírat, jaké informace jsou podstatné, rozvíjet slovní zásobu, ale také naslouchat druhému člověku a následně všechny informace vstřebat.

Na rozdíl od většiny běžných školek, je herna v Erudiu rozdělena do tzv. center aktivit, kde se odehrávají individuální aktivity. Děti si samy vyberou, ve kterém centru chtějí trávit čas. Vybranou činnost však musí dokončit a také si po sobě uklidit. Tento přístup vychází právě z pedagogického směru Začít spolu, který vede děti k zodpovědnosti za vlastní rozhodnutí.

Zapojíme celou
rodinu


Každý den se pro cílené činnosti s pedagogy otevírají tři centra, ze kterých si děti vybírají. Aktivita v jednotlivých centrech je zaměřena k danému měsíčnímu tématu a je koncipována tak, aby si děti osvojily různé dovednosti nutné pro další vývoj. Každé dítě si vybírá, do kterého centra jaký den půjde, ale zároveň pedagogové dohlížejí na to, aby v průběhu týdne vystřídalo všechna centra, která jsou k dispozici.

V každém centru děti plní zadané úkoly – některé samostatně, jiné skupinově, ale vždy svým tempem a vlastním způsobem. Pedagog je přitom vede, pomáhá jim a zároveň dohlíží na jejich bezpečnost. Do všech center jsou zváni i rodiče dětí, kteří se mohou kdykoliv zúčastnit výuky a pozorovat pokroky svého dítka, sledovat jeho reakce na okolí a citlivě vnímat rozvoj jeho osobnosti.

Oblasti vzdělávání, výběr z témat a centra aktivit

Vzdělávací činnost je zpracována do tematických celků, každý měsíc se věnujeme jinému. Např. POVOLÁNÍ, ZDRAVÍ, VESMÍR, CESTOVÁNÍ, LIDSKÉ TĚLO, MĚSÍC KNIHY, MĚSÍC BEZPEČNOSTI, RODINA, DOMÁCÍ PRÁCE, SPORT, KULTURA apod.

Zároveň sledujeme kalendář a roční období a do programu zařazujeme svátky a další tradiční i netradiční aktivity (Babí léto, státní svátky, pouti, Halloween, sv. Martin, sv. Barbora, sv. Mikuláš, Tři králové, Masopust, Vynášení Morany, sv. Valentýn, Den země, Ukliďme Česko, Den matek, Den otců, Den dětí, oslavy narozenin aj.)

Činnost dětí ve školce je založena na metodách přímých zážitků, využívá dětské zvídavosti a potřeby objevovat, vede děti k individuální práci. Probouzí v dítěti aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat, ale i ukázat, co všechno už samo umí, zvládne a dokáže. Nepředkládá dětem jen hotové návody, ale naopak jim umožňuje hledat samostatně cesty tvořivým myšlením a vlastním nápadem.

POHYB

Pohyb je základní biologickou potřebou dítěte, zlepšuje zdraví a tělesnou i psychickou zdatnost. Přispívá k duševní i fyzické pohodě, zvyšuje sebevědomí a odolnost. Ve školce Erudio k vyřádění a uvolnění využíváme samostatnou hernu, která je vybavená tělovýchovným náčiním a pomůckami: míči, kruhy, švihadly, kroužky, chůdami, molitanovými bloky, žíněnkami, tunelem, odstrkovadly apod. Prostor umožňuje cvičení s hudbou, hry, soutěže i tanec. Cílem je rozvoj pohybových dovedností, hrubé motoriky, orientačních schopností, zlepšení držení těla a obratnosti. Zároveň vytvářet kladný vztah k pohybu a sportu.

Jak vypadá den v Erudiu?

V našem prvním ukázkovém dni se děti dozví spoustu pravdy o přírodě.
Druhý modelový den naváže na včerejší téma zvířátky v lesní říši.
Třetí ukázka běžného dne v Erudiu představuje téma třídění odpadu.

Zdravý životní styl v Erudiu

Zelenina a ovoce jsou významnou součástí zdravé stravy. Současně jsou vnímané jako dary přírody. Plody, které nám dávají stromy a země. Právě na základě tohoto přirozeného vztahu jsou založeny postavičky, které provázejí děti celým Erudiem. Jsou to ochránci jejich osobních věcí, představují grafickou zkratku, která usnadňuje orientaci po centrech aktivit, ale i zábavní virtuální kamarádi, kteří vtahují do programu. Děti se s postavičkami ovocínkových a zeleninkových setkají jak v obrázcích na stěnách, tak při prožívání společných dobrodružství. S ovocem a zeleninou se děti budou hojně setkávat také v jejich jídelníčku, protože na zdravou a vyváženou stravu klademe v Erudiu velký důraz.

Rodinka Ovocínkových

Rodinka Ovocínkových

Rodinka Zeleninkových

Rodinka Zeleninkových