Individuální přístup
ke každému

Výuku plánujeme podle potřeb
a zájmů dětí.

Rodina je základ
vzdělávání

Jsme komunitní centrum.
Vítáme dobrovolné zapojení rodin.

Přirozená angličtina
s rodilým mluvčím

Jeden z pedagogů mluví
s dětmi anglicky.

Čím je pro děti Erudio?

 • Erudio je soukromé vzdělávací zařízení pro děti
  ve věku od 2 do 6 let sídlící v Žamberku.
 • Individuální přístup zajišťují 2 pedagogové na 18 dětí
  a dále rodilý mluvčí angličtiny.
 • Nabízíme celoroční provoz školky s rozšířenou
  provozní dobou.
 • Využíváme systém vzdělávacích technik Začít spolu
  a prvků Montessori pedagogiky.
 • Naučíme vaše děti nést zodpovědnost za vlastní
  rozhodnutí a podpoříme jejich zvídavost.
 • Vzdělávání probíhá formou denních činností.
  U nás se děti neučí, ale objevují svět.
 • Klademe důraz na rozvoj komunikačních dovedností
  a odpovědnost vůči společnosti.

S jakými metodami pracují naši pedagogové?

Začít spolu

„Step by step"

Jádrem vzdělávacího programu Začít spolu je pedagogika orientovaná na dítě, tzn. že preferuje individuální přístup k dítěti a součinnost rodičů s děním v zařízení (rodiče mají možnost kdykoli se přijít do zařízení na své dítě podívat, účastnit se aktivně programu, podílet se na tvorbě pomůcek, kulis, kostýmů,...).

Program Začít spolu klade důraz také na výuku mimo zařízení, do programu jsou tedy zařazovány exkurze, výstavy, představení atd. Stěžejním principem programu Začít spolu je rozdělení třídy do jednotlivých center aktivit s dostatečným množstvím podnětných pomůcek.

Předmatematika Hejného

„Matematika s radostí"

Cílem předmatematické výchovy ve školce je budování gramotnosti ve třech oblastech: rozvoj početních představ a získávání zkušenosti s číslem v mnoha kontextech, dále rozvoj geometrických představ a také rozvoj vztahového (funkčního) myšlení.

Metoda rozvíjí tvořivost dětí, jejich logické myšlení, kladný vztah k matematice a umožňuje získávat znalosti na základě vlastních zkušeností. Dítě je více motivováno pro intelektuální práci, která ho později čeká ve škole. Je vybaveno bohatší zkušeností s číslem v jeho různých podobách, má dobře ukotvené počáteční představy o geometrických pojmech, dokáže uvažovat o vztazích mezi věcmi a učí se tyto vztahy pojmenovávat.

Montessori

„Pomoz mi, abych to dokázal"
Základem této pedagogiky je důraz na spontánní činnost dětí vycházejících z jejich zájmů. Není úkolem dospělých formovat dítě, odstraňovat mu z cesty překážky, nebo jím manipulovat, ale udělat vše pro to, aby vlastními silami a svým tempem získávalo nové vědomosti a dovednosti. Úkolem pedagoga je příprava optimálního prostředí, aniž by musel direktivně dítěti určovat místo, čas, obsah a rozsah nácviku dovednosti. Ve školce Erudio filozofii pedagogiky Marie Montessori nedodržujeme strikně, ale především využíváme didaktické pomůcky, se kterými tato metoda pracuje.

Artefiletika

„Dívej se, tvoř a povídej"
Artefiletika je výtvarná výchova obohacená o slovní, hudební a jakýkoli jiný projev. Toto propojení vlastní tvorby a přirozeného projevu je významným prvkem pro emoční a sociální růst dítěte. Dítě se během artefiletiky setkává s nejrůznějšími výtvarnými a pracovními technikami, materiály, pomůckami a předměty, které podporují jeho fantazii, kreativitu, soustředěnost, sociální, komunikační a motorické dovednosti.
 

Nemohli jsme si přát příjemnější prostředí

Erudio sídlí v krásné budově s výjimečnou atmosférou přímo na Masarykově náměstí v Žamberku. Jsme tedy v samotném centru města, ale zároveň máme překrásnou zahradu za domem, kam mohou děti vyběhnout a načerpat síly. V blízkosti školky jsou dva krásné parky, kam s dětmi vyrážíme za poznáním a dobrodružstvím.

Poznejte pedagogy školky Erudio